• Products
 • The Warrior

  The Warrior

  คือ IMMUFORT ในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ

  เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้อย่างฉับพลัน

  • ป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างฉับพลันด้วย IgG ถึง 220 มิลลิกรัมต่อเม็ด

  ส่วนประกอบสำคัญ

  1. ผงโคลอสตรุมเกรด IgG สูง      550 มิลลิกรัม
  ประกอบด้วย Immunoglobulins (IgG 40%)    220 มิลลิกรัม

  จุดเด่น

  เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้อย่างฉับพลัน

  การรับประทาน

  ละลายหรือเคี้ยว 1 เม็ด (วันละ 2 ครั้ง)

  คุณประโยชน์

  คุณประโยชน์

 • โคลอสตรุมมีส่วนประกอบของ สารโปรตีนภูมิคุ้มกัน IgG, IgA, IgM, IgE, IgD สามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน รักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันต่อการของรุกรานของเชื้อโรค
 • โคลอสตรุมมีส่วนประกอบของ IgF-1 (Insulin like growth factor) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ซ่อมแซมเซลล์ในร่างกาย เพิ่มการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อและรักษาสภาพเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ
 • ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่ายกายในช่วงระยะเวลาอันสั้น เพราะ IgG สูงถึง 40%
 • ทานง่าย รสชาติอร่อย
 • Colostrum Tablet